Правила прийому встановлені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

1. Загальні положення

1. Академія здійснює прийом вступників до аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на такі спеціальності:

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань та зарахування на навчання

Прийом до аспірантури проводиться 2 рази на рік в терміни, встановлені Академією:
1. Заяви про вступ до аспірантури з усіма зазначеними документами приймаються у відділі аспірантури Інституту підготовки наукових кадрів (24 корп., 13 каб.):
– з 01 лютого до 01 квітня 2022 р.;
– з 01 вересня до 21 жовтня 2022 р.

2. Вступні випробування проводяться:
– з 04 квітня по 08 квітня 2022 р.;
– з 24 жовтня по 28 жовтня 2022 р.

3. Зарахування проводиться :
– 11 квітня 2022 р.;
– 01 листопада 2022 р.

3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
– заява;
– особовий листок з обліку кадрів;
– автобіографія;
– копія паспорту;
– копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплому);
– копія ідентифікаційного коду;
– 6 фотокарток (3х4);
– список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
– посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

4. Приймальна комісія аспірантури (далі приймальна комісія) допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених цими Правилами прийому.

6. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

4. Проведення вступних випробувань

1. Вступники до аспірантури Академії складають вступні випробування:
– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
– з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Послідовність складання вступних випробувань до аспірантури наступна: додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування з фаху.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:
– для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
– мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80 балів;
– до протоколу вступного випробування з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному випробуванні з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.
Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, або International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment), отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного випробування і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру надається відпустка для підготовки та складання випробувань згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:
КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:
– ВІС – результат вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою),
– ВІМ – результат вступного випробування з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1 – С2 (замість вступного випробування з іноземної мови);
– ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія інституту по прийому вступного випробування зі спеціальності.
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у таблиці.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні випробування та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

5. Право на першочергове зарахування

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
– які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
– які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
– мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2.

6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
Накази про зарахування в аспірантуру Академії видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії у вигляді списку зарахованих.

7. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців”», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Підготовка в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

3. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до аспірантури, визначаються приймальною комісією.

4. Зарахування в аспірантурі вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється упродовж року.