Наукова робота в інституті здійснюється  відповідно до наукової комплексної теми, планів роботи кафедр та індивідуальних планів викладачів. 

З 2020 року під керівництвом кандидата економічних наук, доцента, директора інституту В.В. Татарінова  проводиться робота над комплексною темою „Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації” (Державний реєстраційний номер 0120U105154).

 В рамках виконання науково-дослідної роботи  проводяться Міжнародні  та Всеукраїнські науково-практичні  конференції, здійснюється публікація монографій та статей у фахових виданнях.

Результати наукових досліджень використовуються викладачами Кременчуцького інституту ВНЗ  «Університету імені Альфреда Нобеля» у підготовці та виданні навчальних посібників. 

Наукова діяльність в інституті забезпечується за рахунок:

– виконання НДР госпдоговорів;
– наукова робота здобувачів вищої освіти;
– винахідницька діяльність: заявки та отримання патентів на винаходи та корисні моделі, свідоцтва про авторське право;
– публікаційна активність у фахових виданнях;
– проведення та участь у наукових заходах;
– підготовка здобувачів вищої освіти .

Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» має значний досвід в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем розвитку сучасної економіки. Кожний рік дані заходи збирають учасників з України та інших країн світу (Польща, Алжир, Ізраїль, Росії, Німеччина, США, Казахстан та ін.).

Студенти інституту беруть активну участь у науковій діяльності, з перших курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої доповідають на щорічних науково-практичних конференціях.