1.    Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча 6 одного із сертифікатів 3HO 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до цих Правил;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) i у відповідному документі та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій ïx виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет a6o подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за індивідуальною усною співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови наявності хоча 6 одного сертифікату 3HO) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на відкриті конкурсні пропозиції, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

2.    Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною / відбірковою комісією Академії у порядку, визначеному законодавством.
3.    Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
4.    У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, (спеціалізацію, освітню програму) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного a6o регіонального замовлення i на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним замовленням)»;
 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб i попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 08 «Право» що претендують на місця державного a6o регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають ïï пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
5.    Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка a6o тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності a6o магістерського комплексного тесту.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України a6o переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка a6o тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) a6o екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту, інформаційної картки HMT, MKT, MTHK;
 • документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, магістра та магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста);
 • копію ідентифікаційного номеру a6o сторінку паспорту де він зазначений; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • медичну довідку за формою №086-y (на медичні спеціальності).

Уci копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії a6o відповідно до законодавства України. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
7.    Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.
8.    Приймальна    / відбіркова комісія здійснює перевірку    підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного a6o ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця державного замовлення.
Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють ïx реалізацію.
9.    Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників i приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань.
10.    Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією i сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, зарахування квотою-1 фіксується в заяві вступника i підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати зазначення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніш як за день до зазначення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази не пізніше як за день до зазначення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку a6o електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день ïï скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
11.    При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою е процедура визнання i встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти i науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання.
12.    Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим е подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту a6o рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Міжрегіональної Академії управління персоналом