1.    Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) (таблиця 11 та таблиця 1 додатку 2 Західнодонбаський інститут);
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
2.    Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного a6o місцевого бюджету.
3.    Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції визначає Академія в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та максимальним (загальним) обсягом державного a6o регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається у межах ліцензованого обсягу.
4.    Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного a6o місцевого бюджетів, крім випадків поєднання галузей, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, a6o здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного a6o ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти a6o освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.
5.    Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані a6o переведені на таш місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VII цих Правил.
6.    Прийом вступників за державним a6o регіональним замовленням для здобуття ступеня бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти за спеціальностями 081
«Право» в 2022 році не проводиться.
7.    Квота-1 визначає Академія в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного a6o регіонального замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями.