1.    Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки
індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу на місця державного a6o регіонального замовлення (на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
вступники, яш мають право на зарахування на загальних умовах.
2.    Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу на місця державного a6o регіонального замовлення, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом – від більшого до меншого; за пріоритетністю заяви від першої до останньої; за результатами розгляду мотиваційних листів.
При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.
Якщо пріоритетність заяв не використовується (вступ на місця за кошти фізичних a6o юридичних осіб), то при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.
Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то вступники впорядковуються тільки на основі розгляду мотиваційних листів приймальною комісією.
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів.
3.    У рейтинговому списку вступників зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу на місця державного a6o регіонального замовлення);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою для іноземці в (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
Прізвища вступників, місцем проживання яких е тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) a6o переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.
4.    Рейтингові списки (зокрема, поточні) формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти. Заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних вебсайтах рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.
5.    Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються таш самі дані, що i в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
6.    Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного a6o ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.
7.    Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на веб-сайті закладу вищої освіти, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).