1.    Особи, які подали заяви в паперовій a6o в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в цих Правил a6o відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (за наявності), сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти, а також укласти договір про навчання між Академією та вступником (за участі батьків a6o законних представників – для неповнолітніх вступників).
Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом:
надсилання ïx сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі cy6’ектів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в цих Правилах.
Якщо впродовж десяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Академією та вступником (за участі батьків a6o законних представників – для неповнолітніх вступників) е підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
2.    Особи, які отримали рекомендацію на місця державного a6o регіонального замовлення i в установлені строки, визначені у цих Правилах не виконали вимог для зарахування на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі VII цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного a6o регіонального замовлення i в установлені строки, визначені у цих Правилах a6o відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного a6o регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.
3.    Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Академією.
4.    У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.
У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.