1.    Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та розгляду мотиваційних листів:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти — у формі національного мультипредметного тесту a6o зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземці в a6o розгляду мотиваційних листів;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – у формі національного мультипредметного тесту a6o зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди (таблиця 10);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» — у формі магістерського комплексного тесту, єдиного вступного іспиту з іноземної мови, єдиного фахового вступного випробування;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» — у формі магістерського тесту навчальної компетентності, фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди (таблиця 9);
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі фахового іспиту (бюджет) та розгляду мотиваційних листів {контракт),
для вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за ïx вибором a6o подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, a6o скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.
У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Академія забезпечить відповідні умови для проходження вступного випробування.
2.    Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
3.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, спрямувань), зараховуються (таблиця 8):
бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),
a6o бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності та джерела фінансування,
a6o тільки творчого конкурсу з спеціальностей, для яких він проводиться, a6o вступного іспиту для іноземці в (таблиця 5).
Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.
У передбачених цим Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька a6o іспанська) на власний розсуд.
Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватись результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови i літератури.
Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних a6o юридичних осіб, яш на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) (крім спеціальностей галузей знань 05
«Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 035 «Філологія») та спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу використовуються результати розгляду мотиваційних листів.
4.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним a6o на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямувань), зараховуються бали (таблиця 10):
1)    для вступу на місця державного (регіонального) замовлення – національного мультипредметного тесту з української мови a6o зовнішнього незалежного оцінювання 2019- 2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики a6o зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);
2)    для вступу на місця за кошти фізичних a6o юридичних осіб – одного предмету національного мультипредметного тесту a6o зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту a6o зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) a6o вступного іспиту для іноземців.
У передбачених цим Правилами випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.
5.    Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:
1)    для вступу на спеціальності 081 «Право»:
результати магістерського комплексного тесту,
a6o результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях),
a6o результати вступного іспиту для іноземці в з права та іноземної мови.
Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.
У передбачених цим Правилами випадках замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та права;
2)    для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06
«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):
результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту, a6o результати вступного іспиту для іноземці в з фаху та іноземної мови.
У передбачених цим Правилами випадках замість результатів магістерського тесту навчальної компетентності використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови;
3)    для вступу на інші спеціальності:
результати фахового іспиту при вступі на місця державного a6o регіонального замовлення;
результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних a6o юридичних осіб;
a6o результати вступного іспиту для іноземці в з фаху.
6.    Особа може вступити до Академії для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста здобутих за іншою спеціальністю на 2, 3 курс відповідно до аналізу академічних здобутків та результату розгляду мотиваційних листів.
7.    Для здобуття ступеня бакалавра, магістра мінімальний бал з конкурсних предметів, вступних випробувань, фахових випробувань, індивідуальної усної співбесіди становить не нижче 100 балів.
8.    Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати вступних випробувань.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL a6o International English Language Testing System a6o сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти a6o аналогічного рівня); німецької мови — дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти a6o аналогічного рівня); французької мови — дійсним сертифікатом тесту DELF a6o DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти a6o аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
9.    Порядок обчислення конкурсного бала.
1)    для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = K1    П1 + K2    П2 + КЗ    ПЗ + ОУ
a6o КБ = TK;
П1, П2, ПЗ — оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в таблиці 6;
TK — оцінка творчого конкурсу;
ОУ — бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
Невід’ємні вагові коефіцієнти K1, K2, КЗ для кожної спеціальності визначені в таблиці 8.
МЛ – мотиваційний лист (КБ обраховується без оцінки за мотиваційний лист). Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (PK), сільський (СК)
коефіцієнти шляхом його множення на ïx добуток, причому:
PK за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 – у Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,00 – в інших випадках;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках;
 
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
2)    для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс з нормативним a6o на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5    П1 +0,5    П2 , де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів;

3)    для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей 081
«Право» та 293 «Міжнародне право» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,3    П1 + 0,7    П2,
де
П1 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (a6o індивідуальної усної співбесіди у передбачених цими Правилами) з іноземної мови a6o єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів). Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в таблиці 6;
П2 – оцінка блоку магістерського комплексного тесту (a6o індивідуальної усної співбесіди у передбачених цими Правилами) з права a6o єдиного вступного фахового випробування 2019-2021 років (за шкалою від 100 до 200 балів), Таблиця переведення тестових балів з права магістерського комплексного тесту до шкали 100-200 наведена в таблиці 6;

4)    для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = 0,5    П1 + 0,5    П2,
де
П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (a6o індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови у передбачених цими Правилами) (за шкалою від 100 до
200    балів),    Таблиця    переведення    тестових    балів    магістерського    тесту    навчальної компетентності до шкали 100-200 наведена в таблиці 6;
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);

5)    для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з інших спеціальностей за такою формулою (у разі конкурсного відбору за результатами фахового іспиту):
Конкурсний бал (КБ) = П1, де П1 — оцінка фахового іспиту.

6)    в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти складає 100 балів.
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти становить неменше 140 балів для спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, 081 “Право”
Конкурсний бал становить не менше ніж 125,000 на місця державного (регіонального) замовлення для вступників для здобуття вищої освіти.
 
10.    Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі зазначена в правилах прийому до аспірантури (додаток 1).
11.    Програми фахових іспитів, які включають i порядок оцінювання результатів фахових іспитів, затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 15 травня.
Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступиків на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти i науки України. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала.
Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються i затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 15 травня. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах закладів вищої освіти.
12.    Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітнього рівня
розробляються i затверджуються Міжрегіональною Академією управління персоналом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах.
13.    Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
14.    Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.
15.    Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.
16.    Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Міжрегіональною Академією управління персоналом, розглядає апеляційна комісія MAУП, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Академії.
17.    Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я проректора Міжрегіональної Академії управління персоналом (директора структурного підрозділу) про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі — апеляцію):
–    апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного тестування (екзамену).
–    апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.
 –    абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.
–    заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
–    апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
–    апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Міжрегіональної Академії управління персоналом (a6o його структурного підрозділу) у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.
–    апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.
–    на засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (a6o) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.
–    для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії Міжрегіональної Академії управління персоналом (для ведення протоколу апеляційної комісії структурного підрозділу — член відбіркової комісії відповідного підрозділу).
–    абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок i зауважень.
–    додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.
–    за результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за тестування, про що складається протокол апеляційної комісії.
У разі необхідності зміни оцінки (як у разі ïï збільшення, так i в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.
–    абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду a6o незгоду з рішенням апеляційної комісії.
Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної (відбіркової) комісії.
– протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.