1.    Прийом на навчання іноземці в та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземці в та осіб без громадянства», «Про закордонних українці в», «Про біженців та осіб, яш потребують додаткового a6o тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь i адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти i науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземці в та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти i науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.
2.    Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством a6o угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземці в на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземці в (крім іноземці в та осіб без громадянства, зокрема закордонних українці в, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, яш потребують додаткового захисту).
Прийом на навчання іноземці в може проводиться очно та/або дистанційно на акредитовані освітні програми.
Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти i науки України з метою навчання.
Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти i науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання.
3.    Зарахування вступників з числа іноземці в на навчання до Академії за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється:
1)    двічі на рік, до i на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада i 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра та магістра;
2)    упродовж року для навчання за програмою підготовчого відділення a6o мовної підготовки, в аспірантурі, докторантурі.
ПpAT «ВНЗ «МАУП» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземці в на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів з визначених предметів i мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, i врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
4.    Уci категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ПpAT «ВНЗ «МАУП» на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
5.Прийом до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» іноземців та осіб без громадянства для підготовки фахівців за ступенем бакалавра та магістра здійснюється за акредитованими освітніми програмами в межах ліцензованого обсягу (Таблиця 7).
Прийом документів для вступу іноземців на ступені вищої освіти бакалавр та магістр проводиться з 10 січня по 18 лютого 2022 року та з 06 червня по 21 жовтня 2022року.
Прийом документів для вступу іноземців на навчання за програмою підготовчого відділення a6o мовної підготовки, а також до аспірантури, докторантури проводиться упродовж року
6.Прийом іноземців до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на ступінь вищої освіти бакалавр на базі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, що проводяться у формі тестування з визначених предметів та мови навчання (Таблиця 5), на ступінь вищої освіти бакалавр на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та вступного випробування з мови навчання, на ступінь вищої освіти магістр – за результатами фахових вступних випробувань та вступного випробування з мови навчання.

7. Вступні випробування проводяться у наступні терміни:
–    для іноземці в, які вступають на ступінь вищої освіти бакалавр, вступний іспит проводиться кожної п’ятниці у період прийому документів за наявності абітурієнтів;
–    для іноземці в, які вступають на ступінь вищої освіти бакалавр зі скороченим терміном навчання та на ступінь вищої освіти магістр, вступний іспит з мови проводиться кожної п’ятниці, а фаховий вступний іспит кожного понеділка у період прийому документі за наявності абітурієнтів.
8. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземці в на підставі направлень Міністерства освіти i науки України.
9. Іноземці, які прибувають до ПрАТ «ВНЗ «MAУП» для участі в програмах академічної мобільності a6o для здобуття вищої освіти за узгодженими між ПрАТ «ВНЗ «MAУП» та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
10.Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, при вступі до ПpAT «ВНЗ «МАУП» мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного a6o місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземці в за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.
11.Строки прийому заяв i документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів, списки рекомендованих до зарахування іноземці в та терміни зарахування зазначені у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПpAT «BH3 «MAУП».