1.    На навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного спрямування приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання a6o національного мультіпредметного тесту, творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесіди.
2.    Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднену спеціальність та на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) a6o на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Таким особам можуть перезараховуватись кредити CKTC, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів CKTC). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра) медичного, фармацевтичного спрямувань за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший a6o старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання) (таблиця 10).
Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, яш здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» a6o 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти a6o освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування, які були відраховані a6o перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти a6o освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою a6o спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому a6o в іншому закладі вищої освіти.
3.    Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань i спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266.
4.    Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий a6o вищий ступінь (рівень) вищої освіти a6o здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому a6o в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.
5.    На навчання для здобуття ступеня доктора філософії Академія приймає на навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 1).
6.    Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.
7.    Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких е тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення a6o які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271 (додаток 3).