1. Правила прийому встановлені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

2. Прийом до докторантури здійснюється на денну форму навчання за науковими спеціальностями, затвердженими Вченою радою Академії.

3. Підготовка в докторантурі Академії здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту; іноземців та осіб без громадянства на підставі міжнародних договорів України, договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами.

4. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

5. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років.

6. Для вступу до докторантури подаються такі документи:
-заява на ім’я ректора Академії;
-особовий листок з обліку кадрів;
-список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
-копія паспорту;
-копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
-копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);
-копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
-копія ідентифікаційного коду;
-3 фотокартки (3х4);
-розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
-письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня подаються вступниками особисто.

7. Заяви про вступ до докторантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі докторантури Інституту підготовки наукових кадрів (корп. 24, каб. 13).