1.    Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:
зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу;
участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра е участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) е участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності a6o магістерського комплексного тесту.
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним замовленням) на основі повної загальної середньої
зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу, квотою-1 на місця державного a6o регіонального замовлення;
переведення на вакантні місця державного a6o регіонального замовлення осіб у випадках, передбачених цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію.
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).
2.    Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди a6o творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти a6o освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»):
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту» (зокрема на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
особи, яким Законом України «Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Для цих категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти.
3.    Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти a6o освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/o «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти i науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти i печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано відмову в ïx створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість ïx створення).
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди a6o зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за ïx вибором), національного мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»).
Вступники з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди a6o зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за ïx вибором).
4.    Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:
особи, місцем проживання яких е тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення a6o які переселилися з неї після 01 січня 2022 року.
Таш особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди a6o національного мультипредметного тесту. Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»).
5.    Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»):
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з ïx числа.
6.    Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 — 5 цього розділу i не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
7.    Підлягають переведенню на вакантні місця державного a6o регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію i не отримували рекомендацію на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»):
1)    діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту”, особи з ïx числа;
2)    особи, один з батьків яких загинув a6o помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
3)    особи, один з батьків яких е учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) a6o помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час военних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
4)    особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
5)    особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох рошв після здобуття відповідної загальної середньої освіти.
8.    Можуть бути переведені на вакантні місця державного a6o регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію i не отримували рекомендацію на місця державного a6o регіонального замовлення:
особи з інвалідністю I, Я груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській AEC та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);
діти осіб ( а також особи з ïx числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких е шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років a6o які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I a6o II групи;
вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої ceciï національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти i науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;
особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 – 5 цього розділу i не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено:
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»).
9.    Можуть бути переведені на вакантні місця державного a6o регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту a6o фіксовану конкурсну пропозицію, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, i не отримували рекомендацію на місця державного a6o регіонального замовлення (крім випадку, якщо у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного a6o регіонального замовлення»):
особи, які е внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб»;
діти з багатодітних сімей (п’ять i більше дітей).
10.    Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозицій, які згідно з цими Правилами передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за ïx вибором a6o подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, a6o скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.