Формуючи сучасного фахівця науково-педагогічний персонал кафедри звертає увагу на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, дотримання принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, політичної поміркованості та підвищення громадської активності здобувачів вищої освіти.

Стратегічними напрямами діяльності кафедри є забезпечення належної якості освіти і підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом покращення матеріальної бази; впровадження новітніх форм та методів навчання; розширення кола міжнародної діяльності та міжнародних наукових зв’язків; проведення міжнародних науково-практичних конференцій; посилення співпраці з місцевими органами влади та бізнесовими структурами.

Завдання кафедри:

– упровадження інноваційних навчальних технологій, сучасних форм дистанційного навчання, видання навчальних посібників та підручників, поповнення баз даних електронних підручників, методичних посібників та допоміжних матеріалів для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання;

– сприяння розвитку умінь, навичок, практичних здібностей та стимулюванню творчої самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

–  удосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями на підставі довготермінових договорів про співробітництво, залучення практичних працівників до освітнього процесу, зокрема, проведення практичних та семінарських занять, занять на виробництві, керівництва виробничою практикою, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах;

–   налагодження співпраці з суб’єктами господарювання з метою здійснення наукових досліджень за договірними темами, грантами; розвиток міжнародного співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами.

Єфременко Аліна Григоріївна

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Єфременко Аліна Григоріївна

Кандидат економічних наук, Доцент, Доцент кафедри  

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-6212-0660

Посилання на Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=M76RmswAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів: Державне регулювання обліку та аудиту в Україні в сучасних умовах господарювання та особливості бухгалтерського обліку в різних галузях економіки

Освіта:

Інформація про вчене звання: 2013р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту 12ДЦ № 036471 від 21 листопада 2013 р.

Інформація про науковий ступень: 2010 р, Отримання диплому кандидата економічних наук зі спеціальності – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ДК №058886 від 14.04.2010 р.

 2010 рік Захист кандидатської дисертації за спеціальністю – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київ, Україна1990-1994, Вища освіта: Полтавський кооперативний інститут , спеціальність 06.08  – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», економіст за спеціальністю « Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», Полтава, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 1994 року


Заволока Юлія Миколаївна

Заволока Юлія Миколаївна

кандидат економічних наук, Доцент, Доцент кафедри  

ORCID: 0000-0002-3616-1725

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OYcYd5gAAAAJ&hl=uk

Адреса електронної пошти: [email protected]

Наука України: ID:0040672 (http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0040672)

Сфера наукових інтересів

 Проблеми фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни в умовах глобалізації

Освіта

2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12ДЦ № 039721 від 23 вересня 2014 р.

2011 р. Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством ДК № 066802 від 31.05.2011 р.

2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна

1997 – 2003 рр. Вища освіта: Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – економіка підприємства, спеціаліст з економіки підприємства, Кременчук, Україна

Науково-педагогічний стаж з 2007 р.


Аранович Юлія Віталіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації

Освіта:

У 2001 році закінчила Інститут економіки та нових технологій зі спеціальності «Облік і аудит», Спеціаліст з обліку і аудиту.

У 2007 році закінчила Дніпропетровський університет економіка та права зі спеціальності «Банківська справа», Спеціаліст з банківської справи.

У 2009 році отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема: «Організаційно-економічний механізм використання об’єктів інтелектуальної власності вищих навчальних закладів авіаційного профілю»


Богдан Олександр Іванович

https://orcid.org/0009-0006-7817-8978

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних викликів

Освіта:

Отримав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 Тема: «Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування»


Валентієва Олена Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

 Сфера наукових інтересів:

Проблеми та перспективи розвитку економіки регіону

Освіта:

У 1997 році закінчила Харківський Державний політехнічний університет, Кременчуцький філіал зі спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – Економіст-менеджер

У 2001 році захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – Економіка промисловості, Тема: «Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціонування (на матеріалах Полтавщини).

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки


Макаренко Віктор Григорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації

Освіта:

У 1963 році закінчив Одеський політехнічний інститут зі спеціальності «Напівпровідникові матеріали», Кваліфікація: Інженер-електрик

У 1986 році Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія напівпровідників та матеріалів електронної техніки», диплом ТН № 111054

У 2004 році закінчив Дніпропетровський університет економіка та права зі спеціальності «Економіка підприємства», Спеціаліст з економіки підприємства.


Ночовна Юлія Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент, Доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Фінансово-інвестиційні аспекти діяльності суб’єктів державного і недержавного сектору економіки Освіта:

У 1994 році закінчила Полтавський кооперативний інститут зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», Кваліфікація Економіст

У 2009 році отримання диплому кандидата наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», Тема: «Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації»

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку


Лисиченко Оксана Олександрівна

Кандидат економічних наук, Доцент, Доцент кафедри

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Актуальні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних глобальних викликів

Освіта:

У 1998 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування зі спеціальності «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст

У 2002 році отримала диплом Магістра зі спеціальності Державне управління, Українська академія державного управління.

У 2006 році отрималала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Тема: «Організація та методологія обліку і аналізу затрат на виробництво (на прикладі підприємств виробництва будівельних матеріалів України)»

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту


Шаповал Людмила Петрівна

Кандидат економічних наук, Доцент кафедри  

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4742-2441

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WVohdosAAAAJ

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Управління персоналом і економіка праці

Освіта:

У 2001 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет зі спеціальності «Економіка підприємства», Кваліфікація – Спеціаліст з економіки

У 2008 році отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри Фінансів і кредиту

У 2017 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет зі спеціальності “Початкова освіта”, Кваліфікація “Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи”.


Івко Андрій Володимирович

Старший викладач кафедри

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-4083-3678

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dXGDRXkAAAAJ&hl=uk

Адреса електронної пошти: [email protected]

Профіль «Наука України»: ID: 1476018 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1476018

Сфера наукових інтересів:

Управління фінансами в умовах хаотично структурованої економіки

Освіта:

1999-2004 р.р. Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – фінанси, спеціаліст з фінансів, Дніпропетровськ, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 2004 року


Сідненко Марина Вікторівна

Сідненко Марина Вікторівна

Cтарший викладач кафедри

Ідентифікатор ORCID: 0000-0003-3280-8496

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KRW-yuAAAAAJ&hl=uk

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Питання міжнародного бізнесу та інновацій

Освіта:

Вища освіта:

1982-1988 рр. – Ленінградський політехнічний інститут, спеціальність – технологія спеціальних матеріалів електронної техніки, інженер електронної техніки, Ленінград, РСФСР;

1999 р. – Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, спеціальність – маркетинг, економіст-маркетолог, Кременчук, Україна;

2016-2017 рр. – Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність – міжнародні економічні відносини, спеціаліст з міжнародної економіки, Кременчук, Україна.

Науково-педагогічний стаж: З 2000 року


Зінченко Сергій Олексійович

Викладач

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економіка підприємства

Освіта:

У 2019 році отримала диплом Магістра зі спеціальності «Економіка. Економіка підприємства»


Величко Тетяна Володимирівна

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Економіка комерційних підприємств

Освіта:

У 2019 році отримала диплом магістра зі спеціальності “Економіка: Економіка підприємства”, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр


Більчич Юрій Вадимович

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Сфера наукових інтересів:

Теоретико-методологічні засади розвитку регіональної економіки в умовах глобалізації

Освіта:

У 2008 році отримав диплом зі спеціальності «Фінанси», Дніпропетровська державна фінансова академія, кваліфікація – ступінь вищої освіти Магістр з фінансів


Колосова Поліна Анатоліївна

Викладач кафедри, викладач-практик

Адреса електронної пошти: [email protected] 

Сфера наукових інтересів:

Фінанси, банківська справа та страхування

Освіта:

У 2020 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, кваліфікація – магістр з фінансів, банківської справи та страхування.


Мельникова Марина Григорівна

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Менеджмент на пыдприємствах виробничої сфери

Освіта:

У 2020 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля зі спеціальності «Менеджмент», кваліфікація – магістр з менеджменту.


Ночовний Олександр Станіславович

Викладач кафедри, викладач-практик  

Адреса електронної пошти: [email protected]

Сфера наукових інтересів:

Облік та аудит

Освіта:

У 2004 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України зі спеціальності “Облік та аудит”, кваліфікація – Економіст


Іващенко Антон Васильович

Старший викладач

Адреса електронної пошти:  [email protected]
Освіта:

Національна Металургійна Академія України, 2007 р., Спеціальність Облік і аудит, кваліфікація : спеціаліст економіки.
Педагогічний стаж з 2023 року.

Досвід практичної роботи у сфері фінансового обліку на підприємствах більше 20 років.
Сфера наукових інтересів – податковий облік на підприємствах України.