1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії i веб-сайті Міжрегіональної Академії управління персоналом у вигляді списку зарахованих.
2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 4 розділу XIV цих Правил.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Академії за власним бажанням. Відраховані із Академії за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати ïx початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
4.  На звільнене(i) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним a6o регіональним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються i подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 жовтня.
5.Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним a6o регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного a6o ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право», виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних a6o юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного a6o регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу IX цих Правил.